تردید روزافزون آمریکایی‌هانسبت به سلامت جسمی کل

تردید روزافزون آمریکایی‌هانسبت به سلامت جسمی کل
توسط: news در تاریخ 29 شهریور، 1395

توضیحات: تردید روزافزون آمریکایی‌هانسبت به سلامت جسمی کلینتون

درنتیجه یک نظرسنجی،کمتراز۴۰درصدآمریکایی‌هامعتقدندکلینتون برای برعهده‌گرفتن سمت ریاست‌جمهوری آمریکا ازسلامت جسمی کافی برخورداراست
دانلود عکس تردید در تردید روزافزون آمریکایی‌هانسبت به سلامت جسمی کل

ادامه توضیحات...