لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است

لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است
توسط: news در تاریخ 26 دی، 1395

توضیحات: لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است. V و A نشان دهنده ی موج سینوسی (نماد آنالوگ) و O و I بیانگر صفر و یک دیجیتال هستند!

دانلود عکس لوگوی محصولات در لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است
دانلود عکس "VAIO" در لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است
دانلود عکس ترکیب در لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است
دانلود عکس نماد در لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است
دانلود عکس آنالوگ در لوگوی محصولات "VAIO" ترکیب نماد آنالوگ و دیجیتال است

ادامه توضیحات...