تصویر بالا ریاض، عربستان سعودی در سال ۱۹۳۷

تصویر بالا ریاض، عربستان سعودی در سال ۱۹۳۷
توسط: news در تاریخ 10 آذر، 1395

توضیحات: تصویر بالا ریاض، عربستان سعودی در سال ۱۹۳۷
تصویر پایین تهران، ایران در سال ۱۹۴۷

ادامه توضیحات...