«قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...

«قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...
توسط: ajaieb در تاریخ 20 شهریور، 1395

توضیحات: «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از عجیب ترین انواع قارچ هاست. خوردن این قارچ به شکل «خام» می تواند باعث به کما رفتن فرد مصرف کننده شود!

دانلود عکس «قارچ در «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...
دانلود عکس مغز در «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...
دانلود عکس (نام در «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...
دانلود عکس علمی: در «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...
دانلود عکس Gyromitra در «قارچ مغز (نام علمی: Gyromitra esculent)»، یکی از...

ادامه توضیحات...