نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...

 نام این دستگاه  Pig-o-stat  است که برای ثابت نگهد...
توسط: salamat در تاریخ 25 شهریور، 1395

توضیحات: نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهداشتن کودکان حین عکس برداری رادیولوژی استفاده می شود.
________________
دانلود عکس در نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...
دانلود عکس نام در نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...
دانلود عکس این در نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...
دانلود عکس دستگاه در نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...
دانلود عکس Pig در نام این دستگاه Pig-o-stat است که برای ثابت نگهد...

ادامه توضیحات...