واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...

واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...
توسط: news در تاریخ 15 شهریور، 1395

توضیحات: واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار» به اسکار:نگاه ما، حضور آثار ارزشی‌تر است و انتخاب «ایستاده در غبار» برای اسکار از نظر فنی و محتوایی اتفاق باارزشی است/نسیم
دانلود عکس واکنش در واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...
دانلود عکس وزیر در واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...
دانلود عکس ارشاد در واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...
دانلود عکس به در واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...
دانلود عکس پیشنهاد در واکنش وزیر ارشاد به پیشنهاد معرفی «ایستاده در غبار...

ادامه توضیحات...