ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
توسط: news در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد.

دانلود عکس ترامپ در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
دانلود عکس در در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
دانلود عکس دفتر در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
دانلود عکس کارش در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
دانلود عکس در در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

ادامه توضیحات...