نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...

نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...
توسط: fun در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.الموت در زبان سانسکریت به معنی اشیانه عقاب است.حسن صباح در سال ۴۸۶ه.ق این قلعه را تصرف کرد و شهرت دژ بعلت فعالیت‌های نظامی-امنیتی او بود
دانلود عکس نگاره در نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...
دانلود عکس خیالی از در نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...
دانلود عکس قلعه در نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...
دانلود عکس الموت در نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...
دانلود عکس در در نگاره خیالی از قلعه الموت در فیلم شاهزاده ایرانی.ا...

ادامه توضیحات...