مستند کوتاه پیر مرد مهربان کاری از سیدمحمدعلی موسوی

مستند کوتاه پیر مرد مهربان کاری از سیدمحمدعلی موسوی
توسط: Smamousavi در تاریخ 27 فروردین، 1397

توضیحات: دربهار ۹۶ تصویربرداری شده بود در بهار امسال(۹۷)مراحل تدوین وتولید آن پایان یافت

ادامه توضیحات...