عکسی پر مفهوم و پر بازدید

عکسی پر مفهوم و پر بازدید
توسط: ajaieb در تاریخ 19 اردیبهشت، 1398

توضیحات: عکسی پر مفهوم و پر بازدید
در سراسر جهان از عاطفه
یک حیوان به یک کودک گرسنه

کودک گرسنه ای که در حین صبوریِ
یک گاو، در آرامش کامل
در حال خوردن شیر است.

گاوی که #انسانيت را در جهان به چالش كشيد...

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: