تعداد حوادث تروریستی در مناطق مختلف جهان در فاصله سالها...

تعداد حوادث تروریستی در مناطق مختلف جهان در فاصله سالها...
توسط: news در تاریخ 03 فروردین، 1396

توضیحات: تعداد حوادث تروریستی در مناطق مختلف جهان در فاصله سالهای 2012 تا 2015 (منبع: CSIS )/ ایران در کانون بحران اما در امنیت کامل


این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که انتقال یافته است (تغییر نام). این تغییرمسیر برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط پیوندها به مقالهٔ مقصد نگهداری می‌شود.
جَهان نامی رایج برای مجموعهٔ تمدن انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ #جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.
از واژهٔ #جهان برای اشاره به هر مجموعهٔ بزرگ نیز استفاده می‌شود برای نمونه #جهان ایرانی، #جهان عرب، #جهان ادبیّات و غیره. از نظر ریشه، واژهٔ #جهان دگرگون‌شده واژهٔ گیهان پهلوی است. واژه‌های کیهان و گیتی نیز از همان ریشه آمده‌اند.
عمر #جهان برابر با ۰٫۱۷ ± ۱۳٫۷۵ بیلیون سال است.
فاصِله یا بازه حائل یا جداکنندهٔ دو یا چند چیز است. به فضای میان دو شیء یا پدیده که بر روی هم جای نگرفته‌اند #فاصله گفته می‌شود. به عملِ گذر از یک #فاصله، پیمودن یا طی کردن گفته می‌شود.
در ریاضیات، #فاصله توصیف رقمی میزان جدایی دو شیء از یک‌دیگر است.

ادامه توضیحات...