ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...

ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...
توسط: fun در تاریخ 21 شهریور، 1395

توضیحات: ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش سرود ملی کشورش بلند نشده و رو نیمکت نشسته!

‌اوباما گفته این بازیکن که به سرود ملی بی‌توجهی کرده از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده کرده!
دانلود عکس ورزشکار در ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...
دانلود عکس آمریکایی در در ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...
دانلود عکس اعتراض در ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...
دانلود عکس به در ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...
دانلود عکس تبعیض در ورزشکار آمریکایی در اعتراض به تبعیض نژادی موقع پخش...

ادامه توضیحات...