مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا
توسط: news در تاریخ 26 دی، 1395

توضیحات: مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح ساخت روسیه/ایرنا

دانلود عکس مادورو در مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا
دانلود عکس رئیس در مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا
دانلود عکس جمهور در مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا
دانلود عکس ونزوئلا در مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا
دانلود عکس درحال در مادورو رئیس جمهور ونزوئلا درحال آزمایش یک سلاح سا

ادامه توضیحات...