توضیحات بانک مرکزی در مورد رمزهای یک بار مصرف بانکی:

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمزهای یک بار مصرف بانکی:
توسط: news در تاریخ 22 اردیبهشت، 1398

توضیحات: توضیحات بانک مرکزی در مورد رمزهای یک بار مصرف بانکی:

از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌هاست
جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی است / ایسناادامه توضیحات...

متن مرتبط: