امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا

 امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا
توسط: islam در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا کرده است، باید با سر و جان خدمت بکنیم و ابداً در نظرمان نيايد كه ما یک کاری انجام دادیم.۵۹/۱۰/۲۰
#کلام_امام

دانلود عکس در امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا
دانلود عکس امام در امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا
دانلود عکس خمینی: در امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا
دانلود عکس برای آن در امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا
دانلود عکس کسی که در امام خمینی: برای آن کسی که جانش را در راه خدا اهدا

ادامه توضیحات...