مقایسه مقدار تشعشع در گوشیهای مختلف

مقایسه مقدار تشعشع در گوشیهای مختلف
توسط: danesh در تاریخ 28 مهر، 1397

توضیحات: مقایسه مقدار تشعشع در گوشیهای مختلف

آهنگ ثابت جذب (SAR)، میزان جذب انرژی توسط بدن است، هنگامیکه در معرض پرتوهای رادیویی قرار گیرد.

هرچه SAR بالاتر باشد خطر بیشتر است.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: