تخته سنگ عظیمی که با نمایش یک تعادل باورنکردنی روی یک ت...

تخته سنگ عظیمی که با نمایش یک تعادل باورنکردنی روی یک ت...
توسط: ajaieb در تاریخ 22 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تخته سنگ عظیمی که با نمایش یک تعادل باورنکردنی روی یک تپه گرد و تقریبا صاف در جنگلهای انبوه فنلاند تبدیل به یک معما شده !

چون هیچ کس نمیداند چطور این تخته آنجا آمده و چطور قرار‌ گرفته...!

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: