اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم

اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم
توسط: news در تاریخ 03 بهمن، 1395

توضیحات: اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم

دانلود عکس اولین در اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم
دانلود عکس روز در اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم
دانلود عکس باراک در اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم
دانلود عکس اوباما در اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم
دانلود عکس پس در اولین روز باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید /تسنیم

ادامه توضیحات...