در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه ک

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه ک
توسط: fun در تاریخ 01 مهر، 1395

توضیحات: در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی ،
پاسخ دادم : خوشحال !
گفتند : سوال را درست متوجه نشدی
گفتم : شما زندگی را درست متوجه نشده اید

جان لنون
دانلود عکس در در در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه ک

ادامه توضیحات...