⭕️ زنان قبیله‌ای به نام "اینو" (ژاپن) اعتقادداشتند که ب...

⭕️ زنان قبیله‌ای به نام "اینو" (ژاپن) اعتقادداشتند که ب...
توسط: ajaieb در تاریخ 22 دی، 1396

توضیحات: ⭕️ زنان قبیله‌ای به نام "اینو" (ژاپن) اعتقادداشتند که با خالکوبی سیبیل زیبا میشوند و میتواننداز این طریق مردان را جذب کنند
آنهاهمچنان عقیده داشتندسیبیلشان باعث آرامش پس ازمرگ میشود!
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: