تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...

تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به نمايش درآمد.اين تنديس متعلق به پازوزو، در اسطوره‌های آشوری و بابلی ، پادشاه شیطانهای باد و همچنین، حامل طوفان و خشکسالی است...

دانلود عکس تصوير در تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...
دانلود عکس سمت در تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...
دانلود عکس راست در تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...
دانلود عکس مجسمه در تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...
دانلود عکس اي در تصوير سمت راست مجسمه اي است كه در فيلم جن گير به ن...

ادامه توضیحات...