سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...

سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...
توسط: ajaieb در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پنهان کردن هر نوع اسلحه در دستان شخص تازه وارد بود، بعدها و باگذشت زمان این رسم به سلام کردن هنگام ملاقات دو شخص با دست راست تبدیل شد

دانلود عکس سنت در سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...
دانلود عکس دست در سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...
دانلود عکس دادن در سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...
دانلود عکس در در سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...
دانلود عکس قبایل در سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پن...

ادامه توضیحات...