▫️هیچکس تا امروز برنامه ‌ای برای چاق‌ شدن، شکست خوردن ی...

▫️هیچکس تا امروز برنامه ‌ای برای چاق‌ شدن، شکست خوردن ی...
توسط: ravanshenasi در تاریخ 16 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ▫️هیچکس تا امروز برنامه ‌ای برای چاق‌ شدن، شکست خوردن یا احمق بودن ننوشته است زیرا این چیزها وقتی اتفاق می‌‌ افتد که شما برنامه‌ نداشته باشید...!

استیو جابز


#عجایب جهان
join usادامه توضیحات...

متن مرتبط: