جوجه تیغی که در یک شیشه مربا گیر افتاده !!!

جوجه تیغی که در یک شیشه مربا گیر افتاده !!!
توسط: animals در تاریخ 22 مهر، 1397

توضیحات: جوجه تیغی که در یک شیشه مربا گیر افتاده !!!
آشغال نریزیم و حیوانات را به کشتن ندهیم #محیط_زیستادامه توضیحات...

متن مرتبط: