#آیا_می_دانستید ؟!

#آیا_می_دانستید ؟!
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: #آیا_می_دانستید ؟!

محققان کشف کردن پروتئینی در بدن مرغ وجودداردکه تشکیل پوسته تخم مرغ بدون این پروتئین غیرممکن است.

وجوداین پروتئین ثابت میکنداول مرغ بوده وبعدتخم مرغ !!
دانلود عکس #آیا_می_دانستید در #آیا_می_دانستید ؟!
دانلود عکس ؟! در #آیا_می_دانستید ؟!

ادامه توضیحات...