اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک

اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک
توسط: ajaieb در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امکان ایجاد نیروی پیشران بدون استفاده از هرگونه سوخت یاگاز خروجی بزودی به فضا پرتاب می شود
از این طریق انسان میتواند 70روزه به مریخ برسد .
دانلود عکس اولین در اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک
دانلود عکس موتور در اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک
دانلود عکس رانش در اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک
دانلود عکس الکترومغناطیسی بمنظور در اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک
دانلود عکس بررسی امک در اولین موتور رانش الکترومغناطیسی بمنظور بررسی امک

ادامه توضیحات...