تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...

تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...
توسط: ajaieb در تاریخ 20 شهریور، 1395

توضیحات: تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیماری اینزامنیا – بی‌خوابی – 35 سال است که نخوابیده است! او توانسته به عنوان انسان هاي عجيب در گينس ركورد خود را ثبت كند!

دانلود عکس تای نگوک در تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...
دانلود عکس در تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...
دانلود عکس پیرمرد در تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...
دانلود عکس 67 در تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...
دانلود عکس ساله در تای نگوک، پیرمرد 67 ساله ویتنامی به خاطر داشتن بیم...

ادامه توضیحات...