زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...

زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...
توسط: ajaieb در تاریخ 19 شهریور، 1395

توضیحات: زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض فقط سه دقیقه حدود 5 کیلوگرم فرنی خورد تا رکورد گینس را بشکند،این در حالیست که معده انسان حداکثر حدود۳٫۶۲۸کیلوگرم ظرفیت دارد

دانلود عکس زنی که در زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...
دانلود عکس ۵ در زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...
دانلود عکس کیلو در زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...
دانلود عکس فرنی در۳ در زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...
دانلود عکس دقیقه در زنی که ۵ کیلو فرنی در۳ دقیقه خورد؛خانم مالی درعرض...

ادامه توضیحات...