بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه

بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
توسط: ajaieb در تاریخ 19 آبان، 1395

توضیحات: بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
روزشنبه ساحل خلیج"اوب"درسیبری با دانه‌های تگرگ پوشیده شد که ساکنان این منطقه گفته انددرطول عمرشان دانه‌های تگرگ به این بزرگی ندیده‌اند.

دانلود عکس بارش در بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
دانلود عکس دانه های بسیار در بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
دانلود عکس درشت در بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
دانلود عکس تگرگ در بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه
دانلود عکس در در بارش دانه های بسیار درشت تگرگ در روسیه

ادامه توضیحات...