رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان

رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان
توسط: news در تاریخ 23 آبان، 1395

توضیحات: رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» انتخاب مجدد وی را به عنوان نخست وزیر پادشاهی اسپانیا تبریک گفت/مرداد

دانلود عکس رئیس در رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان
دانلود عکس جمهور در رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان
دانلود عکس کشورمان در رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان
دانلود عکس در در رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان
دانلود عکس پیامی به در رئیس جمهور کشورمان در پیامی به «ماریانو راخوی» ان

ادامه توضیحات...