▫️عقاب هارپی می تواند فشاری معادل با 28 کیلوگرم بر سانت...

▫️عقاب هارپی می تواند فشاری معادل با 28 کیلوگرم بر سانت...
توسط: animals در تاریخ 16 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ▫️عقاب هارپی می تواند فشاری معادل با 28 کیلوگرم بر سانتی متر را با پنجه هایش وارد کند. این نیرو به تنهایی می تواند بازوی انسان را مانند چوب خشک خرد کند.


#عجایب جهان
join usادامه توضیحات...

متن مرتبط: