فوری نامه نیکزاد رئیس ستاد رئیسی به شورای نگهبان در اعت...

فوری
نامه نیکزاد رئیس ستاد رئیسی به شورای نگهبان در اعت...
توسط: news در تاریخ 26 اردیبهشت، 1396

توضیحات: فوری
نامه نیکزاد رئیس ستاد رئیسی به شورای نگهبان در اعتراض به برخی اقدامات در آستانه انتخابات


#رئیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#رئیس (لقب)
#رئیس (کالج)
#ستاد یا مرکز فرمان‌دهی یا ادارهٔ کل جایی است که اگر گفته نشود همه، بیشتر بخش‌ها و توابع یک نهاد گردهم می‌آیند. شرکت ادارهٔ کل واحدی است در رأس یک شرکت که همهٔ مسئولیت‌ها به دوشش است و تمام فعالیت‌های اقتصادی را می‌گرداند.
#شورای_نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌ است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر #شورای_نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.
مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای #شورای_نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.

ادامه توضیحات...