و این هم آخرین عکس آن لحظه مجری که به تصادف مشکوک بود و...

و این هم آخرین عکس آن لحظه مجری که به تصادف مشکوک بود و...
توسط: havades در تاریخ 02 اردیبهشت، 1396

توضیحات: و این هم آخرین عکس آن لحظه مجری که به تصادف مشکوک بود و فهمید متوفی تصادف شوهرش است.


#لحظه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#لحظه (فیلم ۱۹۷۹)
#لحظه (فیلم ۲۰۱۳)
#لحظه (مجموعه تلویزیونی)

ادامه توضیحات...