کشتی آرتمیا شناور شد

کشتی آرتمیا شناور شد
توسط: news در تاریخ 23 فروردین، 1398

توضیحات: کشتی آرتمیا شناور شد

بعد از سالیان متمادی کشتی به گل نشسته آرتمیا امروز روی آب دریاچه اورمیه شناور شد

آخرین خبر آذربایجانادامه توضیحات...

متن مرتبط: