شغل جالب همسر ظریف

شغل جالب همسر ظریف
توسط: fun در تاریخ 09 بهمن، 1397

توضیحات: شغل جالب همسر ظریف
ریاست انجمن همسران دیپلمات‌های‌وزارت‌امورخارجه برعهده مریم‌ایمانیه، همسر محمدجواد‌ظریف‌است.
همسران سفرا در این انجمن پیش از اعزام به خارج از کشور، آموزش‌هایی را می بینند که با قدرت و با اعتماد به نفس بیشتری بتوانند در نقش همسر سفرا انجام وظیفه کنند و با حقوق و مسئولیت‌های خود، بیشتر آشنا شوند./ایسنا #سیاسیادامه توضیحات...

متن مرتبط: