پارلمان انگلیس توافق برگزیت اصلاح شده نخست وزیر انگلیس...

پارلمان انگلیس توافق برگزیت اصلاح شده نخست وزیر انگلیس...
توسط: news در تاریخ 21 اسفند، 1397

توضیحات: پارلمان انگلیس توافق برگزیت اصلاح شده نخست وزیر انگلیس را نیز رد کرد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: