یه "اسیر شدیم بخدا" از تو چشماش میشه خوند

یه "اسیر شدیم بخدا" از تو چشماش میشه خوند
توسط: حاشیه ها در تاریخ 18 دی، 1396

توضیحات: یه "اسیر شدیم بخدا" از تو چشماش میشه خوند
????ادامه توضیحات...

متن مرتبط: