جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13

جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13
توسط: news در تاریخ 07 مهر، 1395

توضیحات: جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 1357 در سن ۹۳ سالگی درگذشت/منبع: ایران
دانلود عکس جمشید در جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13
دانلود عکس آموزگار در جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13
دانلود عکس نخست‌وزیر در جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13
دانلود عکس ایران در جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13
دانلود عکس در در جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1356 تا 13

ادامه توضیحات...