گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...

گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با بدن گاو نر يا بدن شیر، بال عقاب و سر انسان نشان داده شده است و در نگاره هاى پارسی، آشوری، هندی، یونانی و مصری به چشم ميخورد

دانلود عکس گاو در گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...
دانلود عکس بالدار در گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...
دانلود عکس یا در گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...
دانلود عکس لاماسو در گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...
دانلود عکس الهه در گاو بالدار یا لاماسو الهه اى باستانى که معمولاً با...

ادامه توضیحات...