بازتاب سخنان اصغر فرهادی در CNN:

بازتاب سخنان اصغر فرهادی در CNN:
توسط: news در تاریخ 09 اسفند، 1395

توضیحات: بازتاب سخنان اصغر فرهادی در CNN:
فرهادی: "غیبت من ناشی از احترامی است که برای مردم کشورم قائل هستم"


#بازتاب عبارت است از تغییر مسیر نور پس از برخورد با یک شی، قانون #بازتاب می‌گوید اگر روی نقطهٔ #بازتاب خطی عمود بکشیم زاویه تابش با #بازتابش برابر خواهد بود. این قانون را با اصل کمترین زمان (اصل فرما) نیز می‌شود اثبات کرد.
قسمتی از نوری که به سطح مشترک دو محیط تابیده می‌شود #بازتاب یافته و قسمتی دیگر از آن عبور می‌کند و وارد محیط دوم می‌شود. میزان انتقال و #بازتاب به عوامل زیر بستگی دارد:
زاویه تابش
پولاریزاسیون موج
پارامترهای دو محیط

اگر موج تابش با زاویهٔ θi نسبت به خط عمود بر سطح مشترک دو محیط بتابد. بر اساس قانون اسنل موج منعکس‌شده با همین زاویه #بازتابش می‌یابد.
#اصغر از نام‌های عربی ویژه مردان در ایران است و شاید به یکی از این افراد اشاره نماید:
علی‌#اصغر
#اصغر عبداللهی
#اصغر هاشمی
#اصغر رفیعی‌جم
#اصغر بیچاره
#اصغر سمسارزاده
#اصغر زمانی
#اصغر حاجیلو
#اصغر ادیبی
#اصغر شرفی
#اصغر شاهوردی
#اصغر کاردوست
#اصغر تفکری
#اصغر افضلی
#اصغر قلی‌زاده
#اصغر طالب‌نسب
#اصغر هشی
#اصغر قهرمانی
#اصغر ابراهیمی
#اصغر الهی
#اصغر محمدی
#اصغرآباد

ادامه توضیحات...