ثروتمند واقعی

ثروتمند واقعی
توسط: حاشیه ها در تاریخ 18 تیر، 1395

توضیحات: ثروتمند واقعی کسی است که وقتی دست هایش خالی هستند، بچه هایش به سمت او بدوند.

ادامه توضیحات...