اگه کارت عابر بانکتون روگم کردید، خودپردازاون بانکوپیدا...

اگه کارت عابر بانکتون روگم کردید، خودپردازاون بانکوپیدا...
توسط: آموزشی در تاریخ 13 خرداد، 1397

توضیحات: اگه کارت عابر بانکتون روگم کردید، خودپردازاون بانکوپیدا کنیدوکارتو اینطوری بسوزنید ؛
1️⃣ کلیدثبت
2️⃣ مسدودکردن کارت
3️⃣ شماره کارت
4️⃣ رمزکارت
کارت باموفقیت ازدسترس خارج میشهادامه توضیحات...

متن مرتبط:
بچه و شالیزار در شمال. - cloob | اگه کارت عابر بانکتون روگم کردید، خودپردازاون بانکوپیدا... ‏دو خبر در یک روز : سه تبعه ی افغانستان رتبه ی یک...