بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...

بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...
توسط: fun در تاریخ 15 شهریور، 1395

توضیحات: بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بارون کردن همدیگه با 150 هزار کیلو گوجه فرنگی ناقابل در اسپانیا شهر بونول نزدیک والنسیا شرکت کردند
دانلود عکس بیش در بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...
دانلود عکس از در بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...
دانلود عکس 20 در بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...
دانلود عکس هزار در بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...
دانلود عکس نفر در بیش از 20 هزار نفر در جشنواره توماتینا یا گوجه بار...

ادامه توضیحات...