یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...

یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...
توسط: news در تاریخ 24 شهریور، 1395

توضیحات: یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هولناک ترین خونریزی ها توسط وهابی ها شکل گرفت/ خشونت های به نام اسلام ریشه در وهابیت دارد/آخرین خبر
دانلود عکس یادداشت در یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...
دانلود عکس وزیر در یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...
دانلود عکس امور در یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...
دانلود عکس خارجه در یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...
دانلود عکس ایران در یادداشت وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز: هو...

ادامه توضیحات...