رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا

رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا
توسط: islam در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسان خب میگوید که بله ما جانمان [را میدهیم‌]؛ آن‌وقتی که در مقام عمل مواجه میشود با مرگ، جور دیگری است، خیلی سخت است.۹۵/۵/۳۱


دانلود عکس رهبرانقلاب: در رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا
دانلود عکس جان در رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا
دانلود عکس فدا در رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا
دانلود عکس کردن در رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا
دانلود عکس به در رهبرانقلاب: جان فدا کردن به زبان [آسان است‌]...انسا

ادامه توضیحات...