رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب

رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب
توسط: islam در تاریخ 27 شهریور، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میبیند؛دردهایشان را حس میکند.آنهاکه سعادتمندند،درمواقعی بطور ناشناس اورا #زیارت میکنند.او بانام معین و پدرومادر مشخص،بین مردم است.۶۹/۱۱/۱۲
دانلود عکس رهبرانقلاب:حجت در رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب
دانلود عکس خدا در رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب
دانلود عکس بامردم در رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب
دانلود عکس زندگی میکند؛آنهارا در رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب
دانلود عکس میب در رهبرانقلاب:حجت خدا بامردم زندگی میکند؛آنهارا میب

ادامه توضیحات...