تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...

تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...
توسط: news در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، ۵ نفر مفقود در زیر آوار، ۱۵ نفر مصدوم/میزان
دانلود عکس تصاویر در تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...
دانلود عکس از در تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...
دانلود عکس حادثه در تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...
دانلود عکس ریزش در تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...
دانلود عکس ایستگاه در تصاویر از حادثه ریزش ایستگاه مترو در کیانشهر تهران...

ادامه توضیحات...