شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?

شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?
توسط: news در تاریخ 03 اسفند، 1395

توضیحات: شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنبه برای نمایش رایگان فروشنده درمیدان ترافیگال لندن حاضرشوند/این اقدام در واکنش به ایجاد محدودیت برای ورودمسلمانان به آمریکاست/ایراندانلود عکس شهردار در شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?
دانلود عکس لندن در شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?
دانلود عکس درتوییتر در شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?
دانلود عکس ازمردم در شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?
دانلود عکس دعوت در شهردار لندن درتوییتر ازمردم دعوت کرده است روزشنب?

ادامه توضیحات...