مرغ زرین بال کوچک ترین پرنده است. وزن نوع سرخ گلوی

مرغ زرین بال کوچک ترین پرنده است. وزن نوع سرخ گلوی
توسط: animals در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: مرغ زرین بال کوچک ترین پرنده است. وزن نوع سرخ گلوی بالغ آن کمتر از وزن یک دو ریالی است

ادامه توضیحات...