گونه ای از درختان در استان سیستان و بلوچستان قابلیت تبد...

گونه ای از درختان در استان سیستان و بلوچستان قابلیت تبد...
توسط: ajaieb در تاریخ 19 اردیبهشت، 1398

توضیحات: گونه ای از درختان در استان سیستان و بلوچستان قابلیت تبدیل شدن به نفت را دارد.
ملوین کالوین از شیمیدانان معروف آمریکایی، تخمین زده که 10 تا 50 بشکه نفت در هر هکتار از این گیاه به دست آید !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: